HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam cần bắt đầu từ việc giáo dục và có sự tham gia của cộng đồng. WAR vì mục tiêu bảo tồn bền vững mà không chỉ bảo vệ được động vật hoang dã, lại còn giáo dục cộng đồng địa phương tại các vùng rừng lân cận. Bảo tồn động vật hoang dã hiệu quả tức là nhận thức được mối quan hệ mâu thuẫn và thường xuyên xảy ra giữa người và động vật hoang dã.

Hơn mười lăm năm qua, WAR đã thực hiện nhiều hoạt động điều tra đa dạng sinh học, xuất bản và chia sẻ đến công chúng những ấn phẩm về kết quả ghi nhận được, bao gồm: “Chim Phú Quốc”, 2007 (Tiếng Anh); Sách định dạng các loài Bướm Phú Quốc, 2008 (Tiếng Việt), Nhận dạng bằng hình ảnh các loài thú, bò sát lưỡng cư Phú Quốc, 2007 (Tiếng Anh), v.v..

Thả về tự nhiên và nuôi dưỡng theo chương trình bảo tồn là một đóng góp tích cực cho tự nhiên.

Ếch cây sần taylor – Theloderma stellatum

Rắn nước – Dinodon sp

Nuôi để bảo tồn

Xem thêm ...

Chương trình gây nuôi sinh sản vì mục đích Bảo tồn là một chương trình hợp tác kỹ thuật giữa Tổ chức WAR và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật (IEBR) …

Xem thêm...

Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã (WAR) đang triển khai hàng năm các hoạt động khảo sát đa dạng sinh học trong các vùng rừng núi Việt Nam…

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top