Teaching aid tool for the integrating wildlife protection in to Biology Subject Grade 7 (P.1)

This set of teaching aid tool that is in Vietnamese is developed for teachers to use in integrating wildlife protection into Biology Subject Grade 7. Please learn how to use this teaching aid tool in the manual titled “Wildlife Protection – A guide on how to integrate it into Biology Subject grade 7”.

Each of the ten integration lesson includes (1) one video clip of three to five minutes long which were developed from approximately 60 live photos of approximately 40 wildlife species and the threats against it; (2) factsheets of the most typical endangered wildlife. All materials were processed onto a USB with more than five GB unused volume so that teachers could download updated materials from WAR’s website regularly, and (3) A set of 80-100 live photos of Vietnam’s wildlife.

Video clips (please download here)

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp CáXem gần 30 phim ngắn bảo vệ động vật hoang dã tại đây

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 49: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Thú (Bộ Dơi và Bộ Cá voi)Bài 50. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Gặm nhấm và Bộ ăn thịtBài 51. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 60. Động vật quý hiếm

Wildlife factsheet (please download here)

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phúBài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 49: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Thú (Bộ Dơi và Bộ Cá voi)Bài 50. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Gặm nhấm và Bộ ăn thịtBài 51. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 60. Động vật quý hiếm Phần 1 và Phần 2

For more wildlife factsheet, please visit here.

For wildlife photos, please download here.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top